1. Hrvatski Speleoarheološki kongres

Međunarodni znanstveni skup
SPELEON Centar podzemne baštine
Nova Kršlja – Rakovica, 25. – 27. listopada 2024.

PRVA OBAVIJEST

Speleološki objekti zanimljivi su i iznimni arhivi koji svjedoče o ljudskom ponašanju u prošlosti. Dugogodišnji rad na arheološkim istraživanjima speleoloških objekata na prostoru Hrvatske posljednjih je godina sve intenzivniji i rašireniji te je uz otvaranje SPELEONA – Centra podzemne baštine pružio povod za organiziranje prvog Hrvatskog speleoarheološkog kongresa, međunarodnog znanstvenog skupa kojim bi se prezentirali novi rezultati i spoznaje arheoloških istraživanja speleoloških objekata u Hrvatskoj te u susjednim i drugim zemljama. Na skupu su dobrodošli prilozi koji se bave svim arheološkim razdobljima, kao i oni koji pokrivaju etno-historijsko korištenje špilja u moderno doba. Potencijalni prilozi mogu obuhvaćati niz različitih tema poput aktualnih trendova u speleoarheološkim istraživanjima, procesa formiranja arheoloških nalazišta, strategija preživljavanja, tehnologije, kronologije i dinamike naseljavanja, uporabe nalazišta, simboličkog ponašanja i pogrebnih praksi, metoda arheološke prospekcije te tekuća istraživanja.

Čast nam je pozvati Vas u ime Organizacijskog i Znanstvenog odbora na sudjelovanje na 1. Hrvatskom speleoarheološkom kongresu koji će se održati od 25. do 27. listopada 2024. godine u Centru podzemne baštine SPELEON u Novoj Kršlji kod Rakovice.

Sažetak opsega do 200 riječi na hrvatskom ili engleskom jeziku potrebno je poslati do 1. svibnja 2024. godine na adresu speleoarheo.kongres@gmail.com. Sažetak treba sadržavati imena autora, institucije autora, naslov i do 5 ključnih riječi. Na kraju sažetka potrebno je navesti vrstu prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Sažetak ne smije uključivati reference i slike. Obavijest o prihvaćanju bit će poslana dopisnom autoru do 1. lipnja. Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski.

Za sudjelovanje na skupu plaća se kotizacija u iznosu od 50 EUR. Kotizacija za diplomske i postdiplomske studente iznosi 25 EUR. Troškove kotizacije potrebno je platiti do 1. 9. 2024. Detalji za uplatu:
IBAN: HR11 2400 0081 1902 6115 4
Karlovačka banka d.d.
SWIFT BIC: KALCHR2X
Vlasnik računa: Javna ustanova Baraćeve špilje
Adresa: Nova Kršlja 47A, 47245 Rakovica
Model i poziv na broj:
Model: HR99
Poziv na broj ostaviti prazno
Opis plaćanja: Kotizacija SAS (ime i prezime sudionika)

Posljednjeg dana kongresa planiran je izlet koji uključuje posjet Gornjoj Baraćevoj špilji i Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Organizator skupa je JU Baraćeve špilje, a suorganizatori su Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za antropologiju, Zagreb, Ministarstvo kulture i medija RH, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru i Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju.

Organizacijski odbor
Predsjednik
Hrvoje Cvitanović (JU Baraćeve špilje)

Članovi
Marko Banda (Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju)
Mario Bodružić (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
Darko Komšo (Arheološki muzej Istre)
Dr. sc. Kazimir Miculinić (JU Nacionalni park Plitvička jezera)
Sanjin Mihelić (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
Tihana Oštrina (JU Baraćeve špilje)
Krešimir Raguž (Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske)
Irena Tomičić (JU Baraćeve špilje)
Lia Vidas (Institut za antropologiju, Zagreb)
Slaven Vuković (JU Baraćeve špilje)

Znanstveni odbor
Predsjednik
Izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević (Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju)

Članovi
Prof. dr. sc. James C. M. Ahern (University of Wyoming, Department of Anthropology)
Prof. dr. sc. Giovanni Boschian (Università di Pisa, Dipartimento di Biologia)
Dr. sc. Ivan Drnić (Arheološki muzej u Zagrebu)
Doc. dr. sc. Katarina Gerometta (Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju)
Dr. sc. Ivor Janković (Institut za antropologiju, Zagreb)
Prof. dr. sc. Ivor Karavanić (Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju)
Dr. sc. Tatjana Kolak (Muzej Like Gospić)
Prof. dr. sc. Dušan Mihailović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju)
Dr. sc. Domagoj Perkić (Dubrovački muzeji, Arheološki muzej)
Dr. sc. Aitor Ruiz-Redondo (Universidad Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras)
Izv. prof. dr. sc. Dario Vujević (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)
Druga obavijest bit će poslana u lipnju 2024. godine i sadržavat će sve bitne datume i druge važne informacije vezane uz skup. Treća obavijest će biti u rujnu 2024. godine i sadržavati će konačni program.

International scientific meeting
SPELEON Centre of Subterranean Heritage
Nova Kršlja – Rakovica, October 25-27, 2024


FIRST CIRCULAR: CONGRESS ANNOUNCEMENT

Speleological objects are interesting and exceptional archives that bear witness to human behavior in the past. The long-term work on archaeological research of speleological objects in Croatia has been increasingly intensive and widespread in recent years, and with the opening of the SPELEON Centre of Subterranean Heritage, it provided a reason to organize the first Croatian Speleoarchaeological Congress, an international scientific meeting to present new results and knowledge of archaeological research of speleological objects in Croatia and in neighboring and other countries. Contributions dealing with all archaeological periods are welcome at the meeting, as well as those covering the ethno-historical use of caves in modern times. Potential contributions can include a number of different topics such as current trends in speleological research, formation processes of archaeological sites, subsistence strategies, technology, chronology and settlement dynamics, use of sites, symbolic behavior and burial practices, archaeological prospection and ongoing research.

We are honored to invite you on behalf of the Organizational and Scientific Committee to participate in the 1st Croatian Speleoarchaeological Congress, which will be held from October 25 to 27, 2024 at the SPELEON Centre of Subterranean Heritage in Nova Kršlja near Rakovica.
An abstract of up to 200 words in Croatian or English should be sent by May 1, 2024 to speleoarheo.kongres@gmail.com. The abstract should contain the author’s name, institution affiliation, title and up to 5 keywords. Please state the type of presentation of your choice (oral presentation or poster) at the end of the abstract. The abstract should not include references and figures. Notification of acceptance will be sent to the corresponding author by June 1. The official languages of the meeting are Croatian and English.

Congress fee is 50 EUR. For graduate and postgraduate students congress fee is 25 EUR. Deadline for payment is September 1st, 2024. Payment details are as follows:
IBAN: HR11 2400 0081 1902 6115 4
Karlovačka banka d.d.
SWIFT BIC: KALCHR2X
Account owner: Javna ustanova Baraćeve špilje
Address: Nova Kršlja 47A, 47245 Rakovica
Model and reference number:
Model: HR99
Reference number leave empty
Description of payment: Congress fee SAS (participant’s first and last name)

An excursion is planned for the last day of the congress, including a visit to the Upper Barać Cave and Plitvice Lakes National Park.

The congress is organized by Public Institution Barać Caves in collaboration with the Archaeological Museum in Zagreb, the Institute for Anthropological Research, Zagreb, the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, the Department of Archaeology of the University of Zadar and University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences Department of Archaeology.

Organizing Committee
President
Hrvoje Cvitanović (Public Institution Barać Caves)

Members
Marko Banda (University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Archaeology)
Mario Bodružić (University of Zadar, Department of Archaeology)
Darko Komšo (Archaeological Museum of Istria)
Kazimir Miculinić, PhD (Plitvice Lakes National Park)
Sanjin Mihelić (Museum of Arts and Crafts, Zagreb)
Tihana Oštrina (Public Institution Barać Caves)
Krešimir Raguž (Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia)
Irena Tomičić (Public Institution Barać Caves)
Lia Vidas (Institute for Anthropological Research, Zagreb)
Slaven Vuković (Public Institution Barać Caves)

Scientific Committee
President
Associate Professor Nikola Vukosavljević (University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Archaeology)

Members
Professor James C. M. Ahern (University of Wyoming, Department of Anthropology)
Professor Giovanni Boschian (University of Pisa, Department of Biology)
Ivan Drnić, PhD (Archaeological Museum in Zagreb)
Assistant Professor Katarina Gerometta (Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Humanities, Department of Archaeology)
Ivor Janković, PhD (Institute for Anthropological Research, Zagreb)
Professor Ivor Karavanić (University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Archaeology)
Tatjana Kolak, PhD (Museum of Lika in Gospić)
Professor Dušan Mihailović (University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Department of Archaeology)
Domagoj Perkić, PhD (Dubrovnik Museums, Archaeological Museum)
Aitor Ruiz-Redondo, PhD (University of Zaragoza, Faculty of Philosophy and Letters)
Associate Professor Dario Vujević (University of Zadar, Department of Archaeology)
The second circular will be sent in June 2024 and will contain all important dates and other important information regarding the Congress. The third circular will be sent in September 2024 containing the final program.